Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Stiftelsen Svensk Hästforskning är igång

Nu är det dags att för första gången söka pengar från Stiftelsen Svensk Hästforskning. Senast 1 oktober ska forskarna lämna sin ansökan.

Nedanstående text är hämtad från www.agria.se:


Stiftelsen Svensk Hästforskning inbjuder härmed forskare att ansöka om forskningsbidrag för verksamhetsåret 2005. Senaste ansökningsdag är den 1 oktober 2004.


Bakgrund
Den nya Stiftelsen Svensk Hästforskning har bildats av Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring, och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).


ATG och Agria har under mycket lång tid varit bland de viktigaste ekonomiska bidragsgivarna till forskning om hästen. Det har framför allt handlat om projekt som berört träning, avel och uppfödning samt skador, sjukdomar och hur de förebyggs. Tack vare ett nytt samarbete med SLF finns nu ytterligare medel för forskning inom ett bredare fält, eftersom hästnäringen blivit allt viktigare för lantbruket.


ATG, Agria och SLF sammanför nu sina forskningsmedel och avsätter årligen 5 miljoner kronor till forskningsstiftelsen. Genom detta samarbete kommer resurserna till svensk hästforskning att öka och därmed främja angelägna
forsknings- och utvecklingsprojekt.


Den gemensamma satsningen utgör grunden för en insamlingsstiftelse vilket gör det möjligt även för enskilda personer och andra organisationer att bidra till insamlandet av ytterligare medel för att bidra till svensk hästforskning. Bidrag kan lämnas genom insättning via postgirokonto 15 57 40 – 4. Stiftelsen Svensk Hästforskning kommer senare att få ett särskilt 90-konto som insamlingsstiftelse.


Forskningsprogram
Denna kraftsamling av forskningsresurser sker nu för att stärka svensk hästforskning. Ett långsiktigt program för svensk hästforskning kommer att tas fram inom områden som traditionellt tidigare stöttats - t ex avel/genetik, uppfödning och nutrition samt träning och veterinärmedicin.
Till detta kommer nu också områden som bl a berör sociala aspekter, miljö, fritid, säkerhet, hästföretagande, samhällsekonomi samt kunskapsöverföring och information.


De förslag på forskningsområden som kommer fram i denna ansökningsomgång kommer att utgöra ett värdefullt underlag för utarbetande av det långsiktiga forskningsprogrammet. Under 2005 planeras också ett Hästnäringens Forskningsforum vid vilket såväl önskemål från forskningen som från näringslivets sida kan presenteras och diskuteras.


Krav på projekten
För fortsättning av pågående projekt, som tidigare stöttats av ATG respektive Agria, skall ny ansökan inkomma för förnyad bedömning om eventuell prolongering.
Forskningsprojekten skall hålla hög vetenskaplig standard, använda relevanta forskningsmetoder samt bidra med ny kunskap som är användbar för näringen.


Forskning som innebär kliniska försök eller försök med hästar eller andra djur måste innan de påbörjas vara tillstyrkta av djurförsöksetisk nämnd.


Projektansökan bör innehålla en kort genomgång av internationell forskning inom området. Forskningsprojekten skall vara konkurrensneutrala och resultaten skall vara öppna och tillgängliga för samtliga intressenter inom branschen. Ansökningar som inte anger problemets relevans med hänsyn till stiftelsens område kommer ej att prioriteras.


Vid ansökan skall man om möjligt sträva efter samverkan mellan olika institutioner och utvecklingsorganisationer inom näring och företag.
Samverkan med olika aktörer bedöms som värdefull. Projekt som är tvärvetenskapliga och har samarbete mellan "forskning och fältet" uppmuntras.


Överföringen av nyvunnen kunskap och teknik till användarna betraktas som ett led i FoU-processen och strategin för resultatspridning kommer vid granskningen av projektansökningar att bedömas som en viktig del i projektet.


Finansiering och anslagsfördelning
Hästforskningsprogrammet omfattar i första hand tre år från och med 1 januari 2005 till och med 1 januari 2007. Programmet omfattar initialt 5 miljoner kr/år i forskningsanslag, vilka skall fördelas av en av Stiftelsen Svensk Hästforskning utsedd Hästforskningskommitté (denna tar nu över efter ATGs forskningskommitté och Agrias forskningsfonds hästdel).
Stiftelsen Svensk Hästforsknings styrelse fattar därefter beslut om bidrag efter forskningskommitténs förslag.


Programmet kommer att ledas av forskningschefen för Stiftelsen Svensk Hästforskning och administreras via SLF:s kansli. SLF:s ansökningssystem kommer att användas för att hålla nere kostnaderna för administration.


Ansökningar
Programmet kommer att vara öppet för ansökningar vid ett tillfälle per år.
För projekt som sträcker sig över flera år skall en fortsättningsansökan inlämnas årligen.


Ansökningar skall skrivas enligt SLF:s anvisningar på härför avsedda blanketter.


Ansökan om bidrag inlämnas i ett original samt 15 hålade kopior till Stiftelsen Svensk Hästforskning, via SLF. Postadress: Stiftelsen Svensk Hästforskning, c/o SLF, 105 33 Stockholm (besöksadress: Klara Östra Kyrkogata 12, Stockholm).


Blanketter och anvisningar finns på SLF:s hemsida, www.lantbruksforskning.se under Forskarservice. Elektroniskt ansökningsförfarande är ej ännu klart, men förberedelser pågår inför 2005.
Ansökan skall vara inne senast den 1 oktober 2004.


För frågor angående själva ansökningsförfarandet - kontakta Eva Pettersson på SLF, telefon: 08-787 54 11, vxl: 08-787 50 00, fax: 08- 22 68 30 eller
e-post: Eva Pettersson


Rapportering, uppföljning och utvärdering Framkomna resultat skall rapporteras senast sex månader efter projektets avslutning. Redogörelse för delresultat skall också bifogas till en eventuell fortsättningsansökan.


Stor vikt läggs vid spridning av erhållna forskningsresultat, både i vetenskaplig och populärvetenskaplig form. ATG, Agria och SLF kommer med intresse att följa de olika forskningsprojektens framåtskridande. Projekten kommer att utvärderas och meningen är att resultaten skall spridas på respektive organisations hemsidor, genom publicering i SLF:s nyhetsbrev Nytt om forskning, temaskrifter, via Agrias och ATG:s övriga informationskanaler samt genom seminarier etc.


Forskare som erhåller finansiering förväntas medverka aktivt i seminarier och andra aktiviteter som planeras under och efter projektens gång.
Projektansvariga skall också vara öppna för dialog med representanter för ATG, Agria och SLF.


Ytterligare information
För ytterligare information, kontakta forskningschef Peter Kallings, Stiftelsen Svensk Hästforskning, på telefon: 08- 627 20 11 (mobiltelefon
070- 527 2011) fax: 08-627 22 34 eller via e-post: Peter Kallings
Postadress: Hästsportens Hus, Solvalla, 161 89 Stockholm.

2004-08-18
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se