Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Utredning föreslår ökad forskning om hästens gener

En ny utredning om djurskydd föreslår att det bör ske mer forskning för att undvika ärftliga sjukdomar hos hästar.

Utredningen om Djurskydd vid hästavel har lämnat sitt delbetänkande Djurskydd vid hästavel SOU 2006:13 till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist.

Utredningen har haft till uppgift att analysera hur djurskyddet bör beaktas vid hästavel. Utredningen skulle också, om det visade sig finnas behov, lämna förslag på en ytterligare reglering i författning utöver nuvarande djurskyddslagstiftning för att tillgodose djurskyddet vid hästavel.

Från den 1 december 2005 har regeringen upphävt bemyndigandet för Jordbruksverket att föreskriva att hingstar får användas till avel endast om de har avelsvärderat. Numera finns således inget krav i författning på att en hingst skall vara avelsvärderad.
Det finns dock fortfarande möjlighet för organisationer att anordna avelsvärderingar. I Sverige finns för närvarande fyra godkända avelsorganisationer: Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet och Svenska Travsportens Centralförbund.

I svensk författning finns bestämmelser som säger att avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden men vi vet mycket lite om vilka defekter som är ärftliga hos hästar.

Utredningens förslag

- Tillsätt en vetenskaplig utredning som inventerar och sammanställer de ärftliga missbildningar och defekter som vi idag vet är ärftliga hos häst
- Djursjukmyndighetens lista som anger ärftliga defekter hos häst, som medför avelsförbud, uppdateras så att listan endast innehåller de defekter som vi verkligen vet är ärftliga
- Utöka veterinärernas skyldighet att rapportera inom ramen för djursjukdata så att även ärftliga defekter hos häst skall rapporteras av veterinär till Jordbruksverket
- Jordbruksverket skall informera Djurskyddsmyndigheten om en inrapporterad ärftlig defekt hos en hästras har ökat.
- Djurskyddsmyndigheten bör i dessa fall informera avelsorganisationerna och respektive rasförening om förändringen
- Djurskyddsmyndigheten bör också informera den lokala tillsynsmyndigheten om en ärftlig defekt ökat inom en hästras. För att underlätta den lokala tillsynen bör Djurskyddsmyndigheten sammanställa bilder och textmaterial som beskriver den aktuella missbildningen, det bör medföra en ökad uppmärksamhet efter den ärftliga defekten i den löpande tillsynen
- Prioritera den forskning på häst som avser ärftliga defekter och forskning som syftar till att kartlägga hästens genuppsättning.

Den föreslagna modellen kommer enligt utredningen att medföra att vi får sammanställt vilka defekter som är ärftliga hos häst. En sådan sammanställning av aktuell kunskap är enligt utredningen nödvändig för att upprätthålla en god djurhälsa hos häst. Samtidigt ger enligt utredningen en sådan sammanställning en god grund för framtida forskning på området. Ett forskningsområde som utredningen bedömer bör prioriteras är kartläggningen av hästens genuppsättning. En del resurser som idag läggs på att hitta behandlingar av vissa sjukdomar skulle, med en ökad kunskap om ärftliga defekter, eventuellt kunna läggas på att i stället hitta orsaken till sjukdomen. Om orsaken till en sjukdom är en ärftlig defekt kan sjukdomen kanske istället fås bort genom en förbättrad avel.

Madeleine Emmervall
Särskild utredare

2006-02-10
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se