Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Två miljoner till forskning om utegångsdjur

Djurskyddsmyndigheten söker forskare som kan utvärdera skötseln av utegångsdjur med hänsyn till djurskyddet.

Djurskyddsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera hur djur som går ute om vintern ska kunna hållas och skötas med hänsyn till djurskyddet. Med anledning av detta utlyser Djurskyddsmyndigheten medel för forskning om utegångsdjur.


Forskningsprojekten måste genomföras vintern 2006-2007 eftersom uppdraget ska redovisas i september 2007. Ansökan ska vara Djurskyddsmyndigheten tillhanda senast 15 oktober.


Ansökningar som belyser nedanstående punkter är särskilt prioriterade:
Relationen yta/antal djur med avseende på markslitage och tillsyn av utegångsdjur

Markbeskaffenhet och terräng

Utfodringsnivåer och hull relaterade till temperaturtålighet

Utfodringsstrategier för utegångsdjur; placering och flyttbarhet, utfodringsintervall

Geografiskt läge och klimatets inverkan på utegångsdjurens fysiologi, hälsa, produktion och beteende

Betingelser under vilka utegångsdjur söker skydd
Skydd som prioriteras av utegångsdjur

Fördelar och nackdelar med olika typer av skydd

Liggbeteende hos utegångsdjur

Uppdraget ska redovisas i september 2007. Projekten för vilka medel söks måste därmed genomföras vintern 2006-2007.

Särskilt prioriterade är ansökningar som belyser:
• Relationen yta/antal djur med avseende på markslitage och tillsyn av utegångsdjur
• Markbeskaffenhet och terräng
• Utfodringsnivåer och hull relaterade till temperaturtålighet
• Utfodringsstrategier för utegångsdjur; placering och flyttbarhet, utfodringsintervall
• Geografiskt läge och klimatets inverkan på utegångsdjurens fysiologi, hälsa, produktion och beteende
• Betingelser under vilka utegångsdjur söker skydd
• Skydd som prioriteras av utegångsdjur
• Fördelar och nackdelar med olika typer av skydd
• Liggbeteende hos utegångsdjur

Ansökan görs på blankett 02. Bara de delar av blanketten som är tillämpliga för de nu utlysta medlen behöver fyllas i. Vi ser gärna elektroniska ansökningar e-postade till registrator@djurskyddsmyndigheten.se, kompletterade med underskriven papperskopia till Djurskyddsmyndigheten, Box 80, 532 20 Skara.

Ansökningarna om medel för forskning om utegångsdjur ska vara Djurskyddsmyndigheten till handa senast den 15 oktober. Det underskrivna originalet ska vid elektronisk ansökan vara oss till handa senast den 27 oktober.
Djurskyddsmyndigheten har full beslutanderätt över de aktuella forskningsmedlen, och kommer att tilldela dessa efter de behov myndigheten identifierar. Djurskyddsmyndighetens beslut om tilldelning kan ej överklagas.


För ytterligare information kontakta:
Lotta Berg: 0511-274 15
Jenny Yngvesson: 0511-274 71

2006-09-20

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se