Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Mögelgifter i foder och halm från förra årets skörd

Höstens blöta väder visar sig nu i mögel i lagrat kraftfoder och halm.SVA har tagit prover från fjolårsskörden på 40 gårdar i syd- och mellansverige.

Mögelgifter i foderspannmål och halm från höstens skörd I en undersökning av foderspannmål och halm från 40 gårdar har omfattande angrepp av mögelsvampen Alternaria och andra sotdaggsvampar påvisats.


Undersökningen, som utförts vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, visade att framförallt Alternariasvampen bildat gifter vid angrepp på foderspannmålen. Mot bakgrund av att prov från ett begränsat antal gårdar undersökts är det emellertid inte möjligt att dra generella slutsatser om förekomsten av mögelgifter från Alternaria.


De svåra skördebetingelserna med riklig nederbörd i södra Sverige medförde att man tidigt i höstas observerade angrepp av sotdaggsvampar i skördemogen spannmål. Höga vattenhalter i grödan tillsammans med en hög relativ luftfuktighet bidrog till den ogynnsamma utvecklingen.


Frågor väcktes om eventuella konsekvenser vid utfodring och annan exponering för mögelskadad spannmål och halm. Exempelvis är det känt att sporer från sotdaggsvampar kan orsaka luftvägslidanden och allergiska reaktioner hos djur och människor.


I en undersökning, finansierad av Stiftelsen forskning om skördeskador, har vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt foderspannmål och halm från 40 gårdar i Skåne, Östergötland, Västra Götaland och Mälardalen analyserats.


Mycket omfattande angrepp av mögelsvampen Alternaria och andra sotdaggsvampar kunde påvisas i spannmåls- och halmprover från samtliga områden. Undersökningen avseende mögelgifter visade att framförallt Alternaria bildat gifter vid angrepp på foderspannmålen. I undersökningen har tre mögelgifter påvisats, tenuazonic acid (TeA), alternariol (AOH) och alternariol mono metyleter (AME).


 – TeA kan förväntas ha den högsta akuta giftverkan. Utländska undersökningar på djur visar på toxiska effekter för TeA men vid betydligt högre halter än vad som påvisats i den här undersökningen, säger professor Per Häggblom vid Avdelning för foder vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt.


Undersökningen vid SVA visar för första gången att mögelgifter från Alternaria kan bildas i svensk spannmål och halm vid mycket ogynnsamma väderförhållanden. Mot bakgrund av att prov från ett begränsat antal gårdar undersökts är det inte möjligt att dra generella slutsatser om förekomsten av mögelgifter från Alternaria i foderspannmål och halm eller om skillnader i mögelgiftshalter mellan regioner.


På de gårdar där prover tagits ut för analys har man grisproduktion och inga hälsostörningar har noterats bland djuren. Gränsvärden för mögelgifter från Alternaria finns inte reglerade inom EU och kunskapen om toxiska effekter av olika mögelgifter från Alternaria är väsentligt mindre än för andra mögelgifter.


 – Eftersom det är första gången vi påvisar de här mögelgifterna i Sverige är det viktigt att vi kan gå vidare med fortsatt forskning, avslutar Per Häggblom.


Kontaktpersoner: Professor Per Häggblom, SVA, tel 018/67 42 26, 070/546 01 442007-02-14

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se