Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Bättre djurskydd - mindre krångel, förslag från utredning om tävlingsdjur

Tävlingsdjursutredningen har överlämnat sitt betänkande Bättre djurskydd - mindre krångel,främst om hästar,till jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Utredningen har sökt vägar att förenkla den nuvarande kontrollen av djurskyddet vid tävlingar med djur. Avsikten är att skapa en ordning som är effektiv och som behåller djurskyddet på nuvarande nivå. Utredningen föreslår därför att lagen ändras så att det tydligt framgår när det krävs veterinär närvaro vid en tävling. Vidare föreslås att veterinärerna ges möjlighet att själva fatta beslut.


Den nuvarande ordningen innebär att veterinärer förordnas för tjänstgöring vid banor där det förekommer totalisatorspel. Vid övriga tävlingar förordnas veterinär genom ett särskilt beslut för varje tävlingstillfälle.


 - Dagens organisation är osedvanligt byråkratisk och därmed onödigt resurskrävande. Lagstiftningen är otydlig med en mängd undantag. Hälften av den nu nedlagda Djurskyddsmyndighetens beslut gällde tävlingsveterinärer. Dessa uppgifter har nu övergått till Jordbruksverket Här finns betydande möjligheter till förenklingar och besparingar, säger utredaren Bertil Norbelie.


Det lagreglerade kravet om veterinär närvaro kan begränsas till tävlingar där vinstintresset är särskilt högt eller där tävlingen är särskilt krävande för djuret. För vissa tävlingar där skaderisken för djuren är liten kan det lagreglerade kravet på veterinär närvaro tas bort. Ofta har arrangörerna egna reglementen som ställer högre och mer detaljerade krav på djurskyddet än dagens lagstiftning.


I dag saknas det en bestämmelse om att veterinären även är skyldig att bistå de djur som skadas under tävlingen. Det har därför uppstått delade meningar om det finns en sådan skyldighet. För utredningen är det en självklarhet att det är ban- och tävlingsveterinärens viktigaste uppgift att bistå akut skadade djur. Utredningen framhåller att detta följer av djurskyddslagen.


Dagens system innebär att det inte är den enskilde ban- eller tävlingsveterinären som fattar beslut utan besluten fattas formellt av myndigheten dvs. av Jordbruksverket. Besluten ska formellt vara skriftliga och kunna överklagas. Detta har i praktiken lett till att inga, eller få, beslut fattas av veterinärerna. Man kringgår lagen och arbetar med egna rutiner.


Utredningen föreslår att ban- och tävlingsveterinärer ges befogenhet att fatta egna beslut. Deras uppgifter är myndighetsutövning. För att kunna utöva myndighet måste de ha en självständig roll. De bör ha en veterinär förtroendeställning vilket kräver ändring av djurskyddslagen. Det bör vara länsstyrelsernas uppgift att förordna veterinärer.


 - Liksom tidigare är det arrangörerna av tävlingen som svarar för kostnaderna för veterinärens arbete. Myndigheterna behöver inte sköta den ekonomiska hanteringen. Därmed minskar administrationen med cirka 80 procent. Den besparing som tävlingsarrangörerna gör bör kunna användas till utbildning för att förbättra djurskyddet, säger Bertil Norbelie.


Ett lagreglerat krav om veterinär närvaro föreslås vid följande tävlingar med häst: Trav, galopp, fälttävlan, hopptävlingar om hinderhöjden överstiger 1,20 meter, distansritt, körning, tornerspel och vissa grenar inom westernridningen.


Vidare föreslås krav på veterinär närvaro vid weight-pull för hundar samt vid renkapplöpning. Draghundstävlingar, hundkapplöpning, hästplöjning, gymkana, voltige och hopptävlingar på lägre höjder föreslås bli helt befriade från ett lagreglerat krav om veterinär närvaro. Kontakt: Ordförande: F.d. generaldirektören Bertil Norbelie 0702 - 974781 Sekreterare: Hovrättsassessorn Nina Nordengren 070 - 2089746 nina.nordengren@ agriculture.ministry.se


www.sou.gov.se/ tavlingsdjur SOU 2007:86 Bättre djurskydd - mindre krångel http://www.regeringen.se/sb/d/8963/a/925362007-11-21

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se