Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Mer pengar till hästforskning

Stiftelsen Svensk Hästforskning har nu beviljat anslag för forskning under 2008. Merparten av anslagen går till forskare vid SLU och SVA.

Följande forskningsprojekt har fått pengar från SSH: Salmonellasmitta i rasthagar - smittspridare till hästar och miljö - Ann Albihn, SVA


Molekylärbiologiska studier av hästpatogena streptokocker för ökad kunskap om sjukdomen kvarka - Bengt Guss, institutionen för mikrobiologi, SLU


Karies hos häst - studier av immunsvaret mot Streptococcus devriesei - Ewa Wattrang, SVA


Närhetsligering för att påvisa bornavirusinfektione - Jonas Johansson Wensman, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU


Reaktiva syreföreningar i hingstsperma; förekomst, spermiepåverkan och möjlighet till kontroll - Jane Morell, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU


Biomarkörer för inflammation och bindvävens hälsotillstånd i leden hos hästar under intensiv träning - Stina Ekman, institutionen för biokemi och veterinär folkhälsovetenskap, SLU.


Epidemiologiska studier av spolmasksmitta hos föl vid svenska stuterier med fokus på äggens överlevnad i olika miljöer - Johan Höglund, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU


Förbättrad diagnostik av övre luftvägsproblem hos häst. Jämförelse mellan konventionell videoendoskopi på rullmatta och inspelningar med en nyutvecklad trådlös intrafaryngeal videokamera använd i fält - John Pringle, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU


Muskulaturens egenskaper hos unga travhästar och dess betydelse för prestation som tävlingshäst - Birgitta Essén-Gustavsson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU


Studier av enzymer och transportproteiner som har betydelse för skadliga effekter, sjukdomar och omsättning av xenobiotika hos häst - Pia Larsson, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU


Kartläggning av förekomst av meticillinresistenta Staphylococcus aureus hos hästar i Sverige - Ulrika G Andersson, SVA


Integrerade avelsindex för nationell avelsvärdering av svenska ridhästar - Åsa Viklund, institutionen för husdjursgenetik, SLU


Kvalitetsbedömning av hingstsperma för semin - utveckling av metodik för hantering och diagnostik - Heriberto Rodriguez-Martinez, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU


Genetiska analyser av olika indikatorer på hållbarhet hos svenska ridhästar - Åsa Braam, institutionen för husdjursgenetik, SLU


Ärftligt betingade defekter i hästaveln - en kunskapsinventering och pilotstudie - institutionen för husdjursgenetik, SLU


Havre, trichotecener, effekt och nedbrytning hos travhästar - Hans Pettersson, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU


Kan brist på natrium och magnesium hos häst orsaka kardiovaskulära förändringar; finns det några markörer? Anna Jansson, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU


Inplastat vallfoder till hästar - inverkan av vallväxternas botaniska utvecklingsstadium vid skörd på fodrets fermentationsprofil, hygieniska kvalitet och aeroba lagringsstabilitet, samt på hästars ättid och träcksammansättning - Cecilia Müller, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU


Hästens som naturvårdare - Carina Palmgren Karlsson, institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU


Ett riktigt hästarbete - Stefan Pinzke, temagrupp arbetsvetenskap, SLU i Alnarp


Ridvägar, en del av multifunktionella stråk som verktyg för strategisk landskapsplanering - förslag för design och implementering i peri-urbana miljöer - Anna Pettersson, landskapsarkitektur, SLU i Alnarp


 2008-02-06
Carin Wrange

Läs mer »
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se