Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Utbrott av ny hästinfluensa

En ny variant av hästinfluensavirus har brutit ut i flera tävlingsstall i Newmarket i England.

Den 7 mars diagnostiserades influensa hos hästar i ett tävlingsstall i Newmarket. Virus som isolerades tillhör subtypen H3N8. Väl vaccinerade hästar med vacciner innehållande rekommenderade stammar, d.v.s Newmarket/1/93 (amerikansk variant) och Newmarket/2/93 (europeisk variant), insjuknade trots att många hästar uppmättes ha god immunitet mot stammarna ingående i vaccin använt i stallet. Ytterligare spridning har skett till minst 11 stallar i Newmarket och ytterligare ca 10 stallar i västra och södra England (26/4). Redan några dagar efter isolering av virus vid influensacentret, Animal Health Trust, förelåg en preliminär genetisk och antigen karakterisering av virus. Virus är närbesläktat med ett isolat som påvisades i Kentucky 2002, troligen av sydamerikanskt ursprung. Dessa virus kan genetiskt och antigent särskiljas från stammar som tillhör den amerikanska grenen, vilka ingår i nuvarande vacciner. Synbarligen har denna nya variant förmåga att infektera och orsaka sjukdom hos adekvat vaccinerade hästar.

För att övervaka influensa hos häst inrättades ett internationellt övervakningssystem efter det stora utbrottet 1989 - 90. En s.k. Expert Equine Influenza Surveillance Panel (EISP) inrättades under ledning av Office International des Epizooties' (OIE) referenslaboratorium för hästinfluensa vid Animal Health Trust, Newmarket, med Dr. Jenny Mumford som ordförande. SVAs avdelning för virologi är ett av de 6 internationella laboratorier som ingår i EISP. EISP träffas en gång per år för att diskutera den internationella situationen för hästinfluensa och överväga rekommendationer till vaccinindustrin för uppdateringar av i vacciner ingående virusstammar m.m. Vid mötet i Paris den 13-14 januari i år konstaterades att de virus som finns i nuvarande vacciner är över 10 år gamla. Hittills har virus, som isolerats under 2002 i Europa och tillhörande den europeiska grenen, varit förvånandsvärt lika med nuvarande vaccinstammar från 1989 - 1993. Emellertid visar nu en ökande mängd stammar större genetiska och antigena skillnader än tidigare. Vissa grupper av stammar isolerade under 2002 visar större släktskap med stammar från 1980-talet, vilket talar för en s.k. pågående antigen drift som skulle kunna orsaka vaccinationsgenombrott. Detta faktum oroar EISP och uppmanar därför till en ökad övervakning globalt.

Utbrottet i Newmarket orsakas av en variant tillhörande den amerikanska grenen, men det utesluter inte att även nya varianter tillhörande den europeiska grenen kan komma att inom en snar framtid orsaka utbrott av influensa. SVA, STC/SG, OIEs referenslaboratorium, Newmarket, och EISP uppmanar till ökad uppmärksamhet och provtagning vid förekomst av respiratorisk sjukdom hos häst både hos vaccinerade och icke vaccinerade hästar. Under den senaste tiden har två misstänkta vaccinationsgenombrott undersökts i Sverige. Vid det ena kunde inte virus karakteriseras på grund av tekniska orsaker. Vid det andra påvisades virus tillhörande den europeiska grenen identisk med Newmarket/2/93. Virus från denna gren har inte påvisats i Sverige sedan 1997; alla andra isolat har hittills tillhört den amerikanska grenen. SVA påvisar influensavirus hos häst mellan 15 till 40 gånger per år. Karakterisering av dessa virus sker i intimt samarbete med laboratoriet i Newmarket.

Virussvabbar och blodprov från akut sjuka hästar skickas till SVAs avdelning för virologi, 751 89 Uppsala, tel. 018-674360. Rådgivning om provtagning m.m. ges på ovanstående telefonnummer till avdelning för virologi eller på 018-674391/674315 till Hästavdelningen. Det är också mycket viktigt att nu i förebyggande syfte revaccinera hästar oavsett när de senast vaccinerats. Nuvarande vacciner ger en korsimmunitet, vilken är bäst uttalad hos nyligen vaccinerade hästar. Ovaccinerade hästar bör också så snart som möjligt inleda ett vaccinationsprogram.

Berndt Klingeborn
Louise Treiberg Berndtsson
Avdelning för virolog, SVA

Merike Ronéus
Hästavdelningen, SVA

2003-05-06
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se