Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Frågor och svar

De vanligaste frågorna och svaren om häst. Klicka på frågorna för att få reda på svaren.

OBS! Här finns inte möjlighet för besökaren att ställa egna frågor.


Sjunker proteininnehållet i hö under vintern när det ligger lagrat?
Har hästen förlorat mycket av sitt vilda beteende?
Varför får hästar kolik?
Hur lagrar man ensilagebalarna på bästa sätt ?
Hur mycket vatten behöver hästen dricka?
  Svar:
Hästar liksom andra däggdjur består till 60-70 proc av vatten. Vätskeförluster överstigande 10 proc av kroppsvattnet är i de flesta fall livshotande. Två tredjedelar av kroppens vatten finns inne i cellerna och resten befinner sig utanför cellerna och utgörs av blodplasma, vätskan mellan cellerna, lymfa och vätskan i magtarmkanalen (vilket hos en 500 kg häst motsvarar cirka 70 liter).
Hästen gör dagligen vätskeförluster via träck, urin, avdunstning från hud och andningsvägar och hos den arbetande hästen även genom svett (10-15 liter / timme hos en 500 kg:s häst). Hos det digivande stoet kan vätskeförlusterna via mjölk uppgå till en daglig förlust motsvarande 2-4 proc av kroppsvikten.
Dessa vätskeförluster måste kompenseras och det gör hästen via foder (betesgräs innehåller 80 proc vatten), metaboliskt vatten (vatten som bildas inne i cellerna vid cellens metabolism).


För hästen som står på stall och utgör dricksvattnet den absolut viktigaste vattenkällan. Hästen är i vätskebalans när intag och förlust av vatten är lika stora. Ett för lågt vattenintag kan direkt påverka hästens foderintag men också dess prestation.
Hästens liksom andra däggdjurs vätskebalans regleras inom snäva gränser dels genom frisättning av anti-diuretiskt hormon (ADH) som gör att urinen innehåller mindre vatten och dels av törstmekanismen som stimulerar djuret att dricka. Blodets natriumkoncentration (natrium = del av vanligt salt) styr frisättningen av ADH och törstkänslan.


Det vanligaste sättet att vattna hästar är via en automatisk vattenkopp, ofta har dock dessa en för hästen för lågt flöde och dessutom antagligen en för liten vattenyta. I en studie gjord vid SLU visade det sig att hästar
som hade en vattenkopp med ett flöde på 2-3 l/min inte tillgodosåg sitt vattenbehov och gick ner i vikt. När dessa hästar erbjöds vatten ur hink ökade vattenintaget med 30-40 proc.
En annan studie vid SLU har visat att om hästar får välja själva dricker de hellre ur en hink än ur en vattenkopp.
Fri tillgång på vatten är viktigt för hästen särskilt om man fodrar med torrt grovfoder. En längre period med tillgång till foder och utan tillgång på vatten kan vara en orsak till störningar i magtarmkanalen och eventuellt leda till kolik.
Kristina Dahlborn, inst för kliniska vetenskaper, SLU


skriv ut Skriv ut
Arkiv för fler frågor »    

 Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se